13. มาตรฐานการปฏิบัติงาน

วันที่ 14 ก.ค. 2563

                         มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
        

  นางสาวยุพิน มูลสืบ   ผู้อำนวยการโรงเรียน

กลุ่มงานบริหารวิชาการ

1.  นางสาวจิราลักษณ์ ธิศักดิ์ 

2.  นางมณีจันทร์ วรรณวงค์ 

3.  นางอนงค์พร ปัญญาใจ

4.  นางสาวพิมพกานต์ จารเมือง  

5.  นางสาวลัดดาวัลย์ สุขใจ


กลุ่มงานบริหารนโยบายและแผนงานงบประมาณ

6.  นางสาวเอมพิกา อินตาปุม

7.  นางสาวสุตาภา ล้อมรัตนพนา

8.  นางสาวชุณกาญจน์ ยศไทย

9.  นายจุมพล ปัญญาใจ

 

กลุ่มงานบริหารบุคคล

10. นางสาวยุพิน มูลสืบ

11. นางอำไพ นุสโร


กลุ่มงานบริหารทั่วไป

11. นางอำไพ นุสโร

12. นายฉลอง ใจเร่ง

13. นางสาวจุฑามาศ พระสว่าง

14. นางสาวแสงวรณ์ ตาสอน

15. นายสีสวัสดิ์ โประวะ


กลุ่มงานบริหารกิจการนักเรียน

16. นายจำรัส ครองไชย

17. กฤตภาส เขื่อนแก้ว

18. แสงจันทร์ ยองรัตน์

19. นางสาวยุพา ปินทา


รายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
                     โรงเรียนบ้านแม่ตูบ

นางสาวยุพิน  มูลสืบ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา
นางอำไพ  นุสโร ตำแหน่ง ครู คศ.3
นายจำรัส  ครองไชย ตำแหน่ง ครู คศ.3
นายจุมพล  ปัญญาใจ ตำแหน่ง ครู คศ.2
นางแสงจันทร์  ยองรัตน์ ตำแหน่ง ครู คศ.2
นางมณีจันทร์  วรรณวงศ์ ตำแหน่ง ครู คศ.2
นางอนงค์พร  ปัญญาใจ ตำแหน่ง ครู คศ.2
นางสาวชุณหกาจน์  ยศไทย ตำแหน่ง ครู คศ.1
นางสาวจิราลักษ์  ธิศักดิ์ ตำแหน่ง ครู คศ.1
นายกฤตภาส  เขื่อนแก้ว ตำแหน่ง ครู คศ.1
นางสาวเอมพิกา  อินตาปุม ตำแหน่ง ครู คศ.1
นางสาวยุพา  ปินทา ตำแหน่ง ครู คศ.1
นางสาวพิมพกานต์  จารเมือง ครูผู้ช่วย
นางสาวสุตาภา  ล้อมรัตนพนา ครูผู้ช่วย
นางสาวลัดดาวัลย์  สุขใจ ครูผู้ช่วย
นายฉลอง  ใจเร่ง พนักงานราชการ
นางสาวจุฑามาศ  พระสว่าง พนักงานราชการ
นางสาวแสงวรณ์  ตาสอน ครูอัตราจ้าง
นายสีสวัสดิ์  โประวะ ครูธุรการ