6.กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

วันที่ 14 ก.ค. 2563
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > กฎกระทรวงกําหนดจํานวนกรรมการ

พรบ.การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ >
พรบ.การศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่4) พ.ศ.2562

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ >
พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ >
พรบ.ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบ

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ >
พรบ.ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ >
พรบ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ >
พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ 

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ >
พรบ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ >
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการบริหาร