ข้อมูลนักเรียน

วันที่ 14 ก.ค. 2563

                                                                                   

 ข้อมูลนักเรียน   (ข้อมูล ณ 16 พฤษภาคม 2562)
จำนวนนักเรียนปีการศึกษา 2562       รวมทั้งสิ้น  156  คน
ระดับชั้นเรียน จำนวนห้องเรียน จำนวนนักเรียน  
ชาย หญิง รวม
อ.1 0 0 0 0  
อ.2 1 9 10 19  
อ.3 1 7 8 15  
รวม 1 16 18 34  
ป.1 1 5 10 15  
ป.2 1 8 3 11  
ป.3 1 7 6 13  
ป.4 1 6 12 18  
ป.5 1 6 2 9  
ป.6 1 7 9 14  
รวม 6 39 42 81  
ม.1 1 8 10 18  
ม.2 1 8 1 9  
ม.3 1 7 7 14  
รวม 3 23 18 41  
รวมทั้งหมด 10 78 78 156