ประวัติโรงเรียน

วันที่ 14 ก.ค. 2563

ประวัติโรงเรียนบ้านแม่ตูบ    

           โรงเรียนบ้านแม่ตูบ ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2510 ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ซึ่งปัจจุบันเป็นที่ราชพัสดุเลขที่ ชม. 307 เมื่อปีพุทธศักราช 2531 ได้รับความร่วมมือจากราษฎรในหมู่บ้านช่วยกันแผ้วถางป่าในเนื้อที่ 15 ไร่ 3 งาน 35 ตารางวา และร่วมกันสร้างอาคารไม้ชั่วคราว ด้วยไม้สัก 1 หลัง ในขณะนั้นมีนายอินทร สวาสดิ์วงศ์ รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่ พ.ศ. 2514 ได้มีคณะนักศึกษาจาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับราษฎรบ้านแม่ตูบ ร่วมกันก่อสร้างอาคารเรียนไม้ชั่วคราว 1 หลัง 4 ห้องเรียน หลังจากนั้นเป็นต้นมาโรงเรียน ได้รับงบประมาณ ในการก่อสร้างอาคารเรียน ห้องเรียน และห้องปฏิบัติการเพิ่มเติม จนโรงเรียนได้รับการพัฒนาขึ้นตามลำดับ จนถึงปัจจุบันโรงเรียนบ้านแม่ตูบตั้งอยู่ หมู่ที่ 9 ตำบลโปงทุ่ง อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ ระยะทางห่างจากตัวเมืองเชียงใหม่ 153 กิโลเมตร ห่างจากอำเภอดอยเต่า 22 กิโลเมตร  ตามถนนสายฮอด – แม่ตื่น (หลักกิโลเมตรที่ 12) ทำการเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 1 จนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปัจจุบันมี นางสาวยุพิน มูลสืบ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่ตูบ

วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

นักเรียนโรงเรียนบ้านแม่ตูบ มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีคุณธรรมจริยธรรมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีของชุมชน รักษาสภาพแวดล้อม และก้าวทันเทคโนโลยี

พันธกิจ / เป้าประสงค์

1. พัฒนาคุณภาพนักเรียนตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2. จัดกิจกรรมคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์
3. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของหลักสูตรสถานศึกษา
4. นำหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการบริหารงานและในการจัดการเรียนการสอนโดยเชื่อมโยงปรัชญาของโรงเรียน
5. พัฒนาระบบประกันคุณภาพของสถานศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา
6. จัดแหล่งเรียนรู้ ส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ในชุมชนและใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นมาพัฒนาคุณภาพการศึกษา
7. จัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะชีวิต
8. ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการศึกษาเรียนรู้
9. จัดกิจกรรมสร้างจิตสำนีกในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
10. จัดกิจกรรมการส่งเสริมการสำนึกรักท้องถิ่น และความเป็นไทย สืบสานอนรักษ์วัฒนธรรมประพณีของไทย